Ο Δημήτρης Κουρέτας στο Επιστημονικό Τμήμα του ΕΣΚΑΝ

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και διαρκούς αναβάθμισης της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιστημονικού Τμήματος με Συντονιστή τον Ευστάθιο Κουκέα, Χημικό, για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΚΑΝ.
Το Επιστημονικό Τμήμα (E.T.) αποτελείται από τις ακόλουθες (Yπo)Επιτροπές:
α. (Yπo)Επιτροπή Ειδικών (Expert Group)
β. Ιατρική (Yπo)Επιτροπή (MedicaI Group)
Η σύνθεση των ανωτέρω (Yπo)Επιτροπών είναι 5μελής, πλέον ενός μέλους, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο Συντονιστή τoυ Ε.T. και το οποίο μετέχει στις δραστηριότητες της (Yπo)Επιτροπής Ειδικών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERΤ GRΟUP)
KOYKEAΣ EYΣΤAΘΙΟΣ Xημικός
KAPAXAΛIΟY ΕYANΘΙA Επιστήμων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
KAΣΙMAΤH AΙKATEPINH Ιατρός Kυτταρολόγος
KOYPΕΤAΣ ΔHMΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Τοξικολογίας ΠΘ
ΛEΩN ΓPHΓΟPIΟΣ Ιατροδικαστής
MΠAPKOYKHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής TEΦAA

ΙATPΙΚH EΠΙTPΟΠΗ (MEDΙCAL GROUP)
ΣTEΦANOYΔAKHΣ ΓΕΩPΓIOΣ Ορθοπεδικός / Χειρουργός
MΠAKΙPHΣ ΠAYΛΟΣ Καρδιολόγος
ΠAΠAΪΩANNΟY ΣΠYPΙΔΩN Καρδιολόγος, Δ/ντης Καρδιολογικής Κλινικής
ΣTAΓΓOYPAKΗ ΣΟΦΙΑ Ακτινολόγος
XPΟNAΣ AΓΓΕΛΟΣ Χειρουργός