Τρεις νέοι αντιδήμαρχοι και ένας εντεταλμένος σύμβουλος στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Τρεις νέους αντιδημάρχους, με θητεία δυόμιση χρόνων, καθώς έναν εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα δημοσίων σχέσεων και τεχνικών έργων, όρισε με απόφασή του ο δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Παναγιώτης Κουτσάφτης.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τοπικοί αντιδήμαρχοι Ζαγοράς Απ. Κοντογεώργος, Μουρεσίου Γεωργία Χριστοδούλου και Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Πρασίνου Αναστάσιος Γαρυφάλλου, ορίστηκαν για την περίοδο από 01/09/2014 έως 28/2/2017, καθώς και ένας εντεταλμένος σύβουλος, ενώ στους δύο πρώτους θα παρέχεται αντιμισθία και στους δύο τελευταίους όχι.

Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς θα είναι ο κ. Απόστολος Κοντογιώργος, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και ο δήμαρχος του μεταβίβασε τις αρμοδιότητες καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου στη Ζαγορά, την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών (της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης), την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης του αναθέτει την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) και τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου αναλαμβάνει η κα Γεωργία Χριστοδούλου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και είναι υπεύθυνη για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Τσαγκαράδα όπως Γραφεία ΚΕΠ, Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης, Υποδομών και Καθαριότητας, καθώς και την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Πρασίνου αναλαμβάνει ο κ. Αναστάσιος Γαρυφάλλου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, το Γραφείο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Πρασίνου.

Τέλος ο δήμαρχος όρισε εντεταλμένο σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής τον κ. Απόστολο Σουλδάτο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου και τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης-αποχέτευσης).

Στην απόφαση του κ. Κουτσάφτη, αναφέρεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Κοντογιώργος που αναπληρώνει τον δήμαρχο.