Μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στη χώρα Σκοπέλου

Τη σύμβαση παροχής της υπηρεσίας μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού χώρας νήσου Σκοπέλου προϋπολογισμού 5.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, υπέγραψαν χθες η ΔΕΥΑ Σκοπέλου με τον ανάδοχο.
Η συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των 6.200 € (καθαρή αξία 5.000 € και 1.200 € για ΦΠΑ 24%), το οποίο καλύπτεται από ίδια έσοδα. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, τέλη, και κάθε άλλη προβλεπόμενη από τον νόμο κράτηση πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την επιχείρηση.
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την κατάθεση της μελέτης και η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.