ΠΕ Μαγνησίας: Προκήρυξη για δύο θέσεις στην Κτηνιατρική

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ μηνών δύο (ατόμων για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας &Σποράδων, που εδρεύει στο Βόλο ανακοινώνει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
Ειδικότερα, η ειδικότητα αφορά σε δύο άτομα ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dioik.oikonom.magn@thessaly.gov.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» της σχετικής προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (dioik.oikonom.magn@thessaly.gov.gr).