Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Για την «Προστιθέμενη Αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερό-μενους για την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ένταξη στο Μέτρο 3.1.22 « Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζό-μενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του ανωτέρω Μέτρου είναι φυσικά ή/ νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιο-κτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά τη αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εξήντα 60 ημέρες κατά την διάρκεια των δυο (02) ημερολο-γιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω μέτρο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά από 02-09-2019 και ώρα 12.00 έως την 15-11-2019 και ώρα 14.00 μέσω του Πληρο-φοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.
Ενημέρωση και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Υπηρεσιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα τηλέφωνα: 2131501186,-84,-62,-51.
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Αλιείας και στα τηλέφωνα 2421352486,-434,-435.