Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων για «Υγεία και Ασφάλεια »

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Αλιείας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ένταξη στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια » & 4.1.20 « Ενεργειακή Απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ,Επενδύσεις επί του σκάφους, Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Απόδοσης, Διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των ανωτέρω Μέτρων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά τη αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στα ανωτέρω μέτρα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά από 02-09-2019 και ώρα 12.00 έως την 15-11-2019 και ώρα 14.00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.
Ενημέρωση και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Υπηρεσιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα τηλέφωνα: 2131501151,-86,-81,-84
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Αλιείας και στα τηλέφωνα 2421352486,-434,-435.