Σε ποια λιμάνια της Μαγνησίας επιτρέπεται η εκφόρτωση αλιευμάτων

Με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκαν τα λιμάνια εκφόρτωσης αλιευμάτων του Κανονισμού της Μεσογείου και εκφόρτωσης – μεταφόρτωσης ξιφία (SWO) και τόννου (BFT).
Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Καθορισμένοι λιμένες του άρθρου 22 του Καν. 1697/2006 (Κανονισμός Μεσογείου)
Η εκφόρτωση αλιευμάτων που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη τα οποία διενεργούν αλιεία με τα αλιευτικά εργαλεία τράτες βυθού με πόρτες (ΟΤΒ), γρι-γρι (PS), παραγάδια επιφανείας (LLD) και υδραυλικές δράγες (DRB και DRH), πραγματοποιείται μόνο στους λιμένες του καταλόγου του Παραρτήματος, όπου στην στήλη «ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1967/2006 (ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)» αναγράφεται ότι επιτρέπεται.
2. Καθορισμένοι λιμένες εκφόρτωση και μεταφόρτωσης ξιφία (SWO)
Η εκφόρτωση και η μεταφόρτωση του είδους ξιφία (SWO), πραγματοποιείται μόνο στους λιμένες του καταλόγου του Παραρτήματος, όπου στην στήλη «ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΞΙΦΙΑ (SWO)», αναγράφεται ότι επιτρέπεται. Οι εργασίες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης ξιφία επιτρέπονται κατά τις ώρες από τις 05:00 έως τις 09:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.
3. Καθορισμένοι λιμένες εκφόρτωση και μεταφόρτωσης τόννου (BFT)
Η εκφόρτωση και η μεταφόρτωση του είδους τόννου (BFT) πραγματοποιείται μόνο στους λιμένες του καταλόγου του Παραρτήματος, όπου στην στήλη «ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΝΝΟΥ (BFT)», αναγράφεται ότι επιτρέπεται. Οι εργασίες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης τόννου επιτρέπονται κατά τις ώρες από τις 05:00 έως τις 09:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.
Στα λιμάνια Αμαλιάπολης, Αχιλλείου και Πηγάδι Πτελεού, Αγίου Ιωάννη και Πλατανιά επιτρέπεται η εκφόρτωση αλιευμάτων και ξιφία, ενώ στα λιμάνια Βόλου, Αγίας Κυριακής Τρικερίου, επιτρέπεται η εκφόρτωση αλιευμάτων, ξιφία και τόννου.