ΔΕΠΑ

Το ότι νησί της Σκοπέλου ξετυλίγεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και βάσει δηλώσεων του Δημάρχου Σκοπέλου, δεν υφίσταται διαχείριση και χώρος απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα την αυθαίρετη απόρριψή τους από επαγγελματίες και ιδιώτες σε αγρούς, μονοπάτια, ρέματα, δάση, κλπ., καταγγέλλει η εθελοντική ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή” η οποία αριθμεί 250 μέλη.

Σε επιστολή της ομάδας προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, που κοινοποιείται στην αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Κώστα Χαλέβα, τα μέλη της ζητούν να πληροφορηθούν αν το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας ενσωματώνει, κατόπιν αξιολόγησης, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν εγκριθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εάν υφίσταται και έχει ενσωματωθεί, κατόπιν αξιολόγησης, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τον Δήμο Σκοπέλου και περισσότερο συγκεκριμένα για τα στερεά απόβλητα.
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται συμμόρφωση του Δήμου Σκοπέλου με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, η ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή”, ερωτά τον κ. Αγοραστό, τι προτίθεται να πράξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εθελοντική ομάδα επισημαίνει ότι το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την α/α129/2016 Απόφαση (Πρακτικό 11/27.7.2016, αρ. πρωτ. 856/1.8.2016 – ορθή επαν.) και κυρώθηκε με την με αρ. οικ.: 47393/4273/4-10-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3299/13.10.2016). Η δε επικαιροποίησή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015).