Στήριξη επενδύσεων σε μεταποίηση, εμπορία και γεωργικά προϊόντα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους υποψήφιους προς ένταξη στο Υπομέτρο 4.2: « Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), ότι ως περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 15 Ιουλίου 2019 έως και 30 Δεκεμβρίου 2019 – ώρα λήξης 13:00.
Η υποβολή των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας φυσικό φάκελο.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης στο Υπομέτρο 4.2, Δράση 4.2.1 περιλαμβάνονται στην ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. 663/24-06-2019 (ΑΔΑ:7ΝΜΡ7ΛΡ-22Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr), της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).