Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, καθορίστηκε, ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή που θα πραγματοποιηθεί από 20 – 23 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1405).

Για το Μουσικό Σχολείο Βόλου, προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων τμημάτων και η υποδοχή συνολικά 96 απόφοιτων Δημοτικού Σχολείου. Ο οριζόμενος αριθμός τμημάτων ανά σχολείο δεν μπορεί να αυξηθεί σε καμία περίπτωση.