Θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.
Ειδικότερα οι θέσεις προς κάλυψη είναι ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και με διάρκεια σύμβασης έως 11 μήνες και ΔΕ Μαγείρων με υπογραφή σύμβασης έως 11 μήνες.
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (a.ntampasi@almiros.gr x.mpratsis@almiros.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 Τ.Κ. 37100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψην κ Ντάμπαση Αντιγόνης ή Μπράτση Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 24223 – 50259 ή 24223 – 50217)