Παράταση για το εκπρόθεσμο «κλείσιμο» των βιβλίων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών κάνει γνωστό ότι η προθεσμία που κανονικά έληγε αύριο και η οποία αφορούσε στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αραπτείνεται μέχρι τις 26/09/2014.
Ολόκληρη η ανακοίνωση που αναρτήθηκε πριν από λίγο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ έχει ως εξής:
«Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με το ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 26/09/2014.