ΥΠΟΙΚ: Συστήνεται ειδική υπηρεσία συντονισμού ταμείου ανάκαμψης

Τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία είναι αυτοτελής και υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι ο συντονισμός στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός στην υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31 Μαρτίου 2027.

Ο διοικητής διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, Διοικητής ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο γενικός γραμματέας υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του ανώτατου ορίου της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015.

Παράλληλα:
Ορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του.
Συνιστώνται, επίσης, έως 8 θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή, εκ των οποίων τρεις δύναται να είναι μετακλητοί. Για τις αποδοχές των τελευταίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μετακλητών υπαλλήλων του ν. 4354/2015 που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.
Συνιστώνται στην Ειδική Υπηρεσία 40 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
Οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι εν λόγω θέσεις μπορούν να καλυφθούν, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται την 31η Μαρτίου 2027. Ομοίως, στις 31 Μαρτίου 2027 παύουν και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.

H ετήσια δαπάνη για αμοιβές και άλλα κόστη ανέρχεται σε περίπου 870.000 ευρώ αλλά και 1,24 εκατ. ευρώ κατ΄ανώτατο όριο, από τη δυνατότητα σύναψης δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Παράλληλα προβλέπεται δαπάνη 29.000 ευρώ από την καταβολή ειδικής ανταμοιβής (bonus) στον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, στην περίπτωση επίτευξης των στόχος που έχουν τεθεί και ανάλογες αμοιβές για το προσωπικό. Επίσης προβλέπεται εφάπαξ δαπάνη 110.000 ευρώ για τη προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.