Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 25 Οκτωβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Ηλεκτρονικά η εκλογική διαδικασία

Η Τρίτη 25η Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω
οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, δηλαδή στις 2 Νοεμβρίου 2022 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prytanis@uth.gr Η
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/politeskai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 14η Οκτωβρίου 2022.

Εκτός από την προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών, υπάρχει και διεθνής δημόσια πρόσκληση για την  ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, ο  Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), αποφασίζει τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 14:00.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prytanis@uth.gr μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην πρόσκληση.

Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό).
  4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εσωτερικού μέλους (προαιρετικό).

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://www.uth.gr/news/anadeixi-melon-symboylioy-dioikisis-panepistimioy-thessalias

 

 

 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.