Συμβασιούχοι καθαριότητας στα Κέντρα Υγείας και στις ΤΟΜΥ Μαγνησίας

Που και πότε θα γίνουν οι προσλήψεις και για πόσο χρονικό διάστημα

Δεκαπέντε συμβασιούχους θα προσλάβει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια για τις ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας Μαγνησίας και τον ΤΟΜΥ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, όπως προκύπτει από την προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης.
Συνολικά στη Θεσσαλία θα προσληφθούν 122 συμβασιούχοι, ενώ για τις ανάγκες της Μαγνησίας προβλέπεται η πρόσληψη 15 ατόμων, Υ.Ε. προσωπικού καθαριότητας ως εξής:
Κ.Υ. Αλμυρού 2 άτομα με απασχόληση 17 ώρες εβδομαδιαίως), Κ.Υ. Ζαγοράς ένα άτομο (20 ώρες την βδομάδα), Κ.Υ. Βελεστίνου 2 άτομα (17 ώρες), Κ.Υ. Βόλου 3 άτομα (20 ώρες εβδομαδιαίως), Κ.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου ένα άτομο (20 ώρες απασχόλησης), Κ.Υ. Σκιάθου ένα άτομο (24 ώρες απασχόλησης), Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου ένα άτομο (10 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως).
Επίσης θα προσληφθούν στις ΤΟΜΥ Αγριάς, Ν. Ιωνίας, ΤΟΜΥ 3 και ΤΟΜΥ 4 Βόλου, από ένα άτομο με απασχόληση 15 ώρες την εβδομάδα.
Οι υποψήφιοι των όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού: υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874).