Εγκρίθηκε η σύσταση της νέας ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου 1937

Δημοσιεύθηκε η απόφαση στη Διαύγεια

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) η σύσταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου 1937. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και από δω και πέρα θα τρέξουν οι εξελίξεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών με το άνοιγμα λογαριασμού στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για την κατάθεση των χρημάτων, προκειμένου να καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο, αφού πρώτα η  νέα εταιρεία αποκτήσει ΑΦΜ τις επόμενες μέρες. Ο διακριτικός τίτλος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ θα είναι ΝΕΑ Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937. Αναλυτικά η απόφαση:

«ΘΕΜΑ: Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
γ) Του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
στ) Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την με αριθμό Κ1-884(οικ.)/19-04-2012 (ΦΕΚ Β΄1420/2012) υπουργικής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων».
3. Την υπ’ αριθμ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/2015 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18688/23-05-2019 έγγραφο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
5. Τις από 21-06-2019 (αρ. πρωτ.: 66395) και 18-07-2019 (αρ. πρωτ. 75709) αιτήσεις της ως άνω υπό σύσταση Π.Α.Ε.
6. Το παραστατικό στοιχείο καταβολής ανταποδοτικού τέλους Ν. 2837/2000 της 24-06-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνεται η σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937».
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμ. 18261/21-06-2019 Συμβολαιογραφική Πράξη και διορθώθηκε με τη με αριθμ. 189/17-07-2019 διορθωτική – συμπληρωματική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Σπυριδάκη του Κωνσταντίνου, αποτελούμενο από σαράντα πέντε (45) άρθρα.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η
ανακοίνωση καταχώρησης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο».

 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.