Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ιδρύει το Π.Θ. στο Νοσοκομείο Λάρισας

Έξι κλινών για νοσηλεία βρεφών μέχρι παιδιών 16 ετών

Με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη, ιδρύεται Μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την επωνυμία «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων», δυναμικότητας 6 κλινών, στην οποία θα νοσηλεύονται παιδιά ηλικίας 29 ημερών έως 16 ετών.
Η μονάδα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς και την παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Παιδιατρικής Κλινικής του οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων αποτελεί Ειδική Μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής και διευθύνεται από τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην Μονάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νοσοκομείου. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων της Παιδιατρικής Κλινικής, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.