Τέλος η παρανομία της εφημερίδας συμφερόντων Μπέου!

Εισέπραξε χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία του Δήμου Βόλου

Η εφημερίδα «Νέος Τύπος» η οποία σε διάστημα λίγων μηνών καρπώθηκε χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του Δήμου Βόλου, κρίθηκε με απόφαση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά παράνομη για να δημοσιεύει καταχωρίσεις του δημοσίου (ΦΕΚ Β’ 2739/16.12.2015). Η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 15278/11.9.2015 (Β’2004) Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και 31426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 13922/20.8.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων» και διαγράψουμε την Ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα «Νέος Τύπος Μαγνησίας» με έδρα το Βόλο (Νομός Μαγνησίας), διότι η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η εν λόγω εφημερίδα δεν δήλωσε τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση, ήτοι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο Α΄ και ζ΄ καθώς και παρ. 3 στ. γ΄ περί πωλήσεων και βεβαίωσης ασφάλισης δημοσιογράφων από το ΕΤΑΠ−ΜΜΕ του Ν. 3548/2007. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η εφημερίδα «Νέος Τύπος» που παρουσιάζονταν ως ημερήσια εφημερίδα ενώ εκδίδεται κάθε Σάββατο, άντλησε χιλιάδες ευρώ από το Δήμο Βόλου και άλλους Δήμους της Μαγνησίας. Ειδικά από το Δήμο Βόλου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015 εισέπραξε:

Από το Δήμο Βόλου 13471 ευρώ
Από τη ΔΕΥΑΜΒ 2720 ευρώ
Από το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 578 ευρώ

Ενώ άγνωστα είναι τα ποσά που εισέπραξε από τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Βόλου, όπως ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΣΥΔΙΣΑ, ΑΝΕΒΟ Α.Ε. και άλλους Δήμους της Μαγνησίας. Η εφημερίδα «Νέος Τύπος», επανεκδόθηκε από το σύστημα του Αχιλλέα Μπέου ώστε να δημοσιεύει ανακοινώσεις επί πληρωμή, αποκλείοντας της «Μαγνησία» με στόχο τον οικονομικό στραγγαλισμό της. Στην εφημερίδα εργάζεται ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του Δημάρχου Βόλου Γιώργος Πολίτσης και ο ειδικός σύμβουλος της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. Μάνος Παναγιωτόπουλος οι οποίοι πληρώνονται από τα ταμεία του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπώντας το Δημόσιο θα διεκδικήσει αποζημίωση από την εκδότρια εταιρία ΤΥΠΟΣ Α.Ε. για τα χρήματα που εισέπραξε από τους Δήμους της Μαγνησίας, ενώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου.