Ανάδοχος για την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Νικολάου

Εγκρίθηκε απ΄την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση επιστεγάσεων και όψεων του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου» ως προς την νομιμότητά του.
Επίσης ενέκρινε την κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΝΤΟS CONCREATE ATE», που πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή αντί ποσού 213.155,03 € (156.308,62 € για εργασίες, 28.135,55 € για Γ.Ε.& Ο.Ε., 27.666,63 € για Απρόβλεπτα, 1.000 για απολογιστικές εργασίες, 44,23 € για Αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 51.157,20 €, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 264.312,23 € (με Φ.Π.Α.), επειδή η προσφορά της κρίνεται ικανοποιητική για την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Την εισήγηση της επιτροπής καταψήφισε ο επικεφαλής της ΛΑΣ Τάσος Τσιαπλές, με την επισήμανση, σε ότι αφορά έξοδα για κατασκευές ή επισκευές εκκλησιών ή μοναστηριών να μην έχει ανάμιξη η Περιφέρεια, αλλά να είναι ευθύνη της εκκλησίας.