Ανανεώνεται η άδεια εφαρμογής Novoville για το Δήμο Βόλου

Με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών Αριστείδη Σαββάκη, εγκρίθηκε η διενέργεια και οι προδιαγραφές για την προμήθεια από τον Δήμο Βόλου, αδειών χρήσης λογισμικού (εφαρμογή novoville) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναφέρονται στη τεχνική περιγραφή του Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ιαφάνειας της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών.
Ο αντιδήμαρχος με την απόφασή του αναθέτει στην εταιρεία NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH, που έχει έδρα την Αθήνα την προμήθεια της άδειας χρήσης λογισμικού για καταγραφή αιτημάτων πολιτών μέσω κινητών τηλεφώνων (εφαρμογή novoville) για ένα έτος. Το συνολικό κόστος των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 15.252 €, με τον ΦΠΑ 24%.