Διαγωνισμός για συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δ. Βόλου

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας έτους 2024» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με προϋπολογισμό 250.000 € (με ΦΠΑ 24%). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.