Διαγωνισμός για τη φύλαξη του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγριά

??????????

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 186.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 230.640 €, με ΦΠΑ 24%.
Εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, αρχής γενομένης από την 01/01/2020 και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης για διάστημα 12 μηνών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 29/11 /2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30. Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.