Δύο συμβασιούχοι στο ΕΚΑΒ Βόλου

Με απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο ατόμων ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών. Οι δύο προσλήψεις αφορούν το ΕΚΑΒ Λάρισας (τομέας Βόλου) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 24 μήνες.