Ηλεκτρονικός διαγωνισμός καθαρισμού χώρων στο λιμάνι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ενέκρινε τους όρους διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων & Εγκαταστάσεων Λιμένα Βόλου, για τρία έτη, συνολικού ανταλλάγματος € 330.000 πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των € 360.000 πλέον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τους όρους, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Βόλου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 372.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.000, ΦΠΑ € 72.000), για τρία έτη.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/9/2020 και ώρα 23:59’. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 10/9/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.