Μελέτη κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων εκπονεί ο Δήμος Βόλου

Φωτό αρχείου
Για τον Βόλο, τη Ν. Ιωνία και τη Ν. Αγχίαλο

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Πράξεων Αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων».
Η μελέτη, περιλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων καθώς και τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φακέλων για σύνταξη πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού εντός Σχεδίου Πόλεως των πολεοδομικών ενοτήτων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σε διάφορα σημεία οδών, με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.743,15 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου έτους 2019 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Οι προσφορές θα ισχύουν για 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης είναι 4 μήνες (εξαιρουμένου του χρόνου που θα εγκριθούν από την υπηρεσία και θα αφορά την υπόδειξη ορίων) για κάθε μια πράξη ξεχωριστά.