ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Διάθεση πίστωσης ποσού 121.876 € από τον προϋπολογισμό του Δήμου για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακών έργων σχετικά με τη δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Βόλου.
Συγκεκριμένα το ποσό των 100.000 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου και το ποσό των 21.876 € από τον προϋπολογισμό του 2019.
Μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακών έργων του έργου «Δημιουργία μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς» ανατίθεται στην «ομάδα μελέτης» που έλαβε το 1ο βραβείο στον διενεργηθέντα διαγωνισμό του Δήμου, αποτελούμενη από τους Ιωάν. Κίζη, Κων. Κίζη και Ευθ. Δούγκα, αρχιτέκτονες μηχανικούς , οι οποίοι θα συνεργαστούν με την «ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

Τέλος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη για προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων. Η μελέτη προϋπολογισμού 22.320 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απευθείας ανάθεση και ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.