Απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης “Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου” θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 8 Μαΐου, στις 18.00 στο Δημαρχείο Βόλου.
Ακόμη θα ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Βόλου και για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

Το σώμα θα αποφασίσει απευθείας εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου με κτίριο-δημοτικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεμάν στο Δημοτικό Πάρκο Νέων Παγασών και τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη συνοικία Παλιών Βόλου, ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Ιωλκού.
Επίσης, θα επικαιροποιήσει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στις διαδικασίες υλοποίησης του σχεδίου “παροχή υπηρεσιών στέγασης, κοινωνικής φροντίδας και εργασιακής επανένταξης” του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” και του πίνακα των ωφελούμενων του Προγράμματος, αντίστοιχα.
Τέλος, θα ληφθεί απόφαση για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/17.

Η Οικονομική επιτροπή
Θα προηγηθεί στις 13.00 τη Δευτέρα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα αποφασίσει την κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 39.975,48 € με ΦΠΑ.

Ακόμη θα ληφθεί απόφαση για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την συλλογή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από την εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.
Η επιτροπή θα λάβει απόφαση για απευθείας ανάθεση ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας 17/04/2017 και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 στη Δράκεια και στη Ν. Αγχίαλο.
Τέλος, θα κάνει έλεγχο του πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Κτηνιατρική περίθαλψη ζώων για χρονικό διάστημα ενός από τη σύμβαση”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών.