Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή για αποζημιώσεις, παραλαβές και αδέσποτα

Απόφαση σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων των Δημ. Ενοτ. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς Γλαφυρών, διάρκειας ενός έτους», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.991,20 με ΦΠΑ, θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, που συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στις 13.30 στο Δημαρχείο Βόλου.
Η επιτροπή θα λάβει αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ενώ θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., κ.α.
Ακόμη θα κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)» και του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
Ακόμη, θα αποφασιστούν αποφάσεις για εξώδικους συμβιβασμούς καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές σε αυτοκίνητα και θα γίνει αλλαγή ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και Διαγραμμίσεις-Πιλοτικές Εφαρμογές Νέων Υλικών Έτους 2019».