ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (3941Β/2018) η υπουργική απόφαση (133529/ΓΔ4/7-8-2018) με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων».

Με αυτή το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους σε κατηγορίες.

Τα βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι αυτά που ορίζονται στο Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193, τ. Α’/18-10-2016), δηλαδή:

Ο πληθυσμός της έδρας των σχολείων
Οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών,
Η οργανικότητα,
Η απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού,
Οι συγκοινωνιακές συνθήκες και
Το υψόμετρο.

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται:

α) Μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης και των Ψαρών,
β) Οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της α περίπτωσης.

Επιπλέον, για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβλήθηκε προς τα αρμόδια όργανα, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας λήφθηκαν υπόψη και:

Η πρότερη μοριοδότηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Οι προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, καθώς και
Η γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.
Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται, επίσης, ότι:

Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται όλες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης κατατάσσονται στην κατηγορία των σχολικών μονάδων της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας αυτής αυξανόμενα κατά 5 μόρια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υπουργική αυτή απόφαση επικαιροποιήθηκε, μετά από την παρέλευση δεκαετιών, η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, εξισώθηκε η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην ίδια δημοτική/τοπική κοινότητα να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

«Με τη νέα μοριοδότηση αίρονται οι υφιστάμενες στρεβλώσεις και εξορθολογίζεται η κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες» αναφέρει το υπουργείο.