Δήμος Σκοπέλου σε ιδιοκτήτες: Καθαρίστε τα ξηρά χρόνια και εύφλεκτα υλικά ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2023 (από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2023) ο Δήμος Σκοπέλου ενημερώνει με ανακοίνωσή τους τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου 2023 στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, σύμφωνα με την υπ’αρ.20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/18-03-2021) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών» και την υπ’αρ.9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ 1923/Β/13-05-2021).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον, βεβαιώνεται η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων, σε βάρος των ιδιοκτητών νομέων και επικαρπωτών που δε συμμορφώνονται, σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 75 παρ.β’ στοιχ.26 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υποχρέωση καθαρισμού έχουν και οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές αγροτικών εκτάσεων περιμετρικά των οικισμών του Δήμου, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ. που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’αρ.1/2008 Αγρονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691/Β/2008).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση – απόρριψη των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών στους δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους – δημοτικούς χώρους.

Μετά τα παραπάνω, οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, καλούνται να συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων – γηπέδων τους έως 30/04/2023.

Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών.

 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.