Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός ύδρευσης Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (2η τάξη και άνω) ποσού 1.346.100,39€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η τάξη και άνω) αντίστοιχου προϋπολογισμού έργου 454.153,98€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.001.613,27 €.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή