ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Δύο οδηγούς απορριμματοφόρου Δ.Ε. και δύο εργάτες καθαριότητας, θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Παναγιώτης Κουτσάφτης θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:
Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (κωδικός θέσης 301) με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες και
Δύο (2) άτομα ΥΕ Εργατών Πρασίνου (κωδικός θέσης 302) με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). Πληρ. τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.106.