Επαναληπτική προκήρυξη για σύμβαση με ναυαγοσώστες

Στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου προκηρύσσει, σύµφωνα µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης και οριοθέτησης πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερης τιµής), εκτιµώµενης αξίας 101.720,53 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσό ΦΠΑ: 24.412,93 € ), και συνολικής αξίας 126.133,46 € με τον ΦΠΑ.
Αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 16.06.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’µµ και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22.06.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00’πµ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.