Στα 11 δισ. ευρώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2022

Για το 2022 προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), πόροι συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,9% του ΑΕΠ της χώρας, και κατανέμονται σε 6,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 προέβλεπε 6 δισ. ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα και 750 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους. Τελικά ψηφίστηκε και νέος συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων που αύξησε περαιτέρω το εθνικό σκέλος κατά 350 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα όρια για το οικονομικό έτος 2021 σε 1,35 δισ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και 7 δισ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο.

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022 οι κύριοι αναπτυξιακοί τομείς που ενισχύονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι παρακάτω α) μεταφορές και περιβάλλον, β) επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, γ) ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, δ) ενέργεια και αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ε) ψηφιακός μετασχηματισμός και στ) αυτοδιοίκηση μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων.

Την περίοδο 2021-2026 αναμένεται να εκταμιευθούν 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο κονδύλι που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες με αντίστοιχα ποσά στο σκέλος των επιχορηγήσεων και επιπλέον κινητοποίηση πόρων:

  • Πράσινη Μετάβαση: με προϋπολογισμό ύψους 6,17 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 11,58 δισ. ευρώ),
  • Ψηφιακή Μετάβαση: με προϋπολογισμό ύψους 2,2 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 2,36 δισ. ευρώ),
  • Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία): με προϋπολογισμό ύψους 5,18 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 5,27 δισ. ευρώ),
  • Ιδιωτικές επενδύσεις, οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός: με προϋπολογισμό ύψους 4,84 δισ. ευρώ (προβλέπεται η κινητοποίηση πόρων ύψους 8,78 δισ. ευρώ).

Αναφορικά με το σκέλος των επιχορηγήσεων έως τις αρχές Νοεμβρίου 2021 είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 56 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ και προγραμματίζεται έως το τέλος του 2021 να ενταχθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,5 δισ. ευρώ. Για το 2022 εκτιμάται εκταμίευση ποσού ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Το Ελληνικό Σχέδιο επιδιώκει μέσω της αξιοποίησης των δανείων του ΤΑΑ, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, να κινητοποιήσει επενδυτικούς πόρους 30,9 δισ. ευρώ, χρηματοδοτώντας σχέδια που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πράσινη Μετάβαση.
  • Ψηφιακή Μετάβαση.
  • Εξωστρέφεια (εξαγωγικός προσανατολισμός).
  • Καινοτομία.
  • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από τους πόρους των δανείων του ΤΑΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω τριών διακριτών χρηματοδοτικών καναλιών: (α) μέσω των διεθνών χρηματοδοτικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, (β) μέσω των εμπορικών τραπεζών, ελληνικών αλλά και διεθνών, (γ) μέσω ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ).