Όνειρο ήταν και … πάει (; )η επένδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον Βόλο

Πρόσφατη ρύθμιση της ΑΑΔΕ,δίνει κίνητρα σε τέτοιες επενδύσεις,στη Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και την Π.Ε. Αρκαδίας

Μάλλον … χάνεται ως ευκαιρία, παρά τις όποιες ενέργειες έγιναν από τοπικούς φορείς και πρόσωπα , η δημιουργία μονάδας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον Βόλο, καθώς σύμφωνα με εξελίξεις που έρχονται στη δημοσιότητα σήμερα από τη ΜΑΓΝΗΣΙΑ, με πρόσφατη ρύθμιση της ΑΑΔΕ, δίδονται τα κίνητρα σε τέτοιες επενδύσεις, στη Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στην Π.Ε. Αρκαδίας … Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνει προγενέστερο ρεπορτάζ της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ για πιθανότητα, σύμφωνα με την οποία, …έγερνε περισσότερο η ζυγαριάς σε άλλες περιοχές της χώρας, σε σχέση με τον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν και από το κεντρικό μαγκαζίνο του «Ράδιο Ένα» με τον Ηλία Κουτσερή, το όνειρο… μοιάζει να απομακρύνεται πλέον ως σενάριο , μετά απ΄το έγγραφο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) (Ε.2051/2021, Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4710/2020 (Α’ 142)- Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021, Αριθ. Πρωτ.: Ε 2051/9.3.2021), σύμφωνα με το οποίο δίνονται «κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ΚΦΕ).

Η μόνη περίπτωση να εισαχθεί και πάλι ο Βόλος στην κούρσα διεκδίκησης της επένδυσης, είναι να υπάρξει νέο έγγραφο με το οποίο θα δίνονται εκ νέου κίνητρα στην περιοχή μας.

Το έγγραφο
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο, που φέρει τον τίτλο «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4710/2020 (A’142)», προβλέπεται: Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4710/2020 προστέθηκε άρθρο 71Ζ στο ν.4172/2013 (ΚΦΕ) με το οποίο δίδονται κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (παρ. 5 άρθρου 71Ζ). Οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α’, β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45.

Α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (71Ζ παρ. 1 ΚΦΕ)

Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Ζ ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής θα εφαρμόζεται αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενων. Ως προς την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 ΚΦΕ, και δεδομένου ότι αυτή εφαρμόζεται για το σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει το ποσό εισοδήματος εκάστου κλιμακίου να επιμερίζεται με βάση την αναλογία των κερδών του κλάδου της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, που επωφελούνται του φορολογικού κινήτρου, σε σχέση με το σύνολο των κερδών της επιχείρησης.

Αν προκύπτουν κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και υφίσταται μεταφερόμενη συμψηφιζόμενη ζημία άλλων κλάδων από προηγούμενα φορολογικά έτη, αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί μόνο με τα κέρδη των κλάδων αυτών, καθώς ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 71Ζ εφαρμόζεται μόνο για τον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση ζημιών του οικείου φορολογικού έτους η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει στα λογιστικά αρχεία τα οποία τηρεί ποιες φορολογικές ζημιές αντιστοιχούν στη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να συμψηφιστούν με κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή εντός της πενταετίας. Οι ζημίες εκάστου φορολογικού έτους από κλάδους της επιχείρησης εκτός πεδίου εφαρμογής του άρθρου 71Ζ μεταφέρονται για συμψηφισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, μόνο με κέρδη των κλάδων αυτών».

Παράδειγμα οφέλους των επενδυτών

Σύμφωνα με παράδειγμα που τίθεται ως προς το όφελος που προκύπτει, «επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έχει ιδιόκτητη ειδική βιομηχανική εγκατάσταση με αρχικό κόστος επένδυσης 1.200.000 ευρώ. Η επιχείρηση με αφετηρία το φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η έναρξη λειτουργίας της μονάδας και εντός τριών ετών ισόποσα θα διενεργήσει κάθε έτος απόσβεση ίση με 400.000 ευρώ. Επιπλέον κάθε ένα από τα τρία αυτά έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο με 60.000 ευρώ (400.000 Χ 15%). Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση η εν λόγω επιχείρηση ως μισθωτής θα διενεργήσει τις ανωτέρω αποσβέσεις και επιπλέον για κάθε ένα από τα τρία έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο με 40.000 ευρώ (400.000 Χ 10%)».

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.