ΔΕΥΑΜΒ: Πρόσληψη είκοσι εργαζομένων με οκτάμηνα

107
Shares

Την πρόσληψη 20 εργαζομένων με οκτάμηνη σύμβαση ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΜΒ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Μία θέση ΠΕ Χημικών, μία θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μία θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία θέση ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής, δύο θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, τρεις θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων, δύο θέσεις ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών, μία θέση ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών και οκτώ θέσεις ΔΕ Υδραυλικών.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των Απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» της σχετικής προκήρυξης.