Δύο οχήματα θα στείλει ο Δήμος Βόλου στην Καρδίτσα

Παρά το αίτημα του πλέον πληγέντος Δήμου της Θεσσαλίας για οκτώ οχήματα

Απόφαση να διαθέσει προσωρινά δυο μηχανήματα για έναν μήνα στον Δήμο Καρδίτσας, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, που συνεδρίασε χθες εκτάκτως και δια περιφοράς.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ο πρόεδρος εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου – το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως, εξαιτίας του γεγονότος των έκτακτων καταστάσεων που αντιµετωπίζει η πόλη της Καρδίτσας, η οποία επλήγη από καταστροφικές πληµµύρες και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – την υπ’ αριθµ. 67584/28-09-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αναφορικά µε τη διάθεση µηχανηµάτων του ∆ήµου Βόλου στο ∆ήµο Καρδίτσας.

Ο δήμαρχος Καρδίτσας έστειλε στον Δήμο Βόλου έγγραφο στις 24 Σεπτεμβρίου, για προσωρινή παραχώρηση τριών απορριµµατοφόρων, µίας υδροφόρας, δύο µηχανηµάτων µε αρπάγη (δαγκάνες), δύο Bobcat και δύο φορτηγών, για την κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών του ∆ήµου Καρδίτσας λόγω των καταστροφών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα «Ιανός».

Ωστόσο, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες τις υπηρεσίας, λόγω και των καταστροφών που προκάλεσε ο «Ιανός» στην ∆ηµοτική Ενότητα της Νέας Αγχιάλου, πρότεινε την την παραχώρηση ενός απορριµµατοφόρου µάρκας RENAULT 17,5 τόνων και µιας υδροφόρας για την κάλυψη των βασικών αναγκών και για χρονικό διάστηµα έως ένα µήνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της υπηρεσίας και τα δύο οχήματα θα σταλούν άμεσα στην Καρδίτσα.