Οικόπεδο για τον αγωγό που θα συνδέσει το δίκτυο ακαθάρτων με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, πρόκειται να αγοράσει η ΔΕΥΑΜΒ και το θέμα έρχεται προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 16 Ιανουαρίου, στις 12.30 το μεσημέρι.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης θα εγκρίνει τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2016, ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους και οφέλους επενδύσεων του αντιστοίχου έτους και θα εγκρίνει κατεπείγουσες εργασίες προμηθειών, συντήρησης, αποκατάστασης ζημιών και άμεσων επεμβάσεων σε δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και ΕΕΛ.

Στη συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση και θα ληφθεί απόφαση για ανανέωση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας, θα εγκριθούν πρακτικά κατακύρωσης διαγωνισμών για προμήθεια υλικών, μελετών και τρόπου δημοπράτησης έργων, αποφάσεις για προμήθειες υλικών κλπ.

Επίσης, θα γίνει ενημέρωση διοικητικού συμβουλίου και λήψη απόφασης σχετικά με παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών προκαταβολής μισθοδοσίας, χρηματοδότησης και έγκριση τροποποίησης τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης του Υποέργου «Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 7.230.000 €, χωρίς Φ.Π.Α.