Με 360.000 ευρώ πρώτη προσφορά η εκμίσθωση του γκαράζ της Φιλελλήνων

Στις 25 Αυγούστου θα εκτεθεί σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τις τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000 ευρώ), πλέον χαρτοσήμου, ως ετήσιο μίσθωμα, θα εκτεθεί προς εκμίσθωση το πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων επί των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 11 π.μ. στη Ν. Ιωνία και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 10.00 π.μ. της ιδίας ημέρας.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53127 –53128. ( Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131, Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας)