Παιδίατρο με «μπλοκάκι» ζητά το Νοσοκομείο Βόλου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αναρτήθηκε στη Διαύγεια από το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Παιδιατρικού Τμήματος, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και όχι πέραν της 30-09-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πολυμέρη 134 Τ.Κ. 38222 με την ένδειξη «για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό» έως την 11-08-2020, όπως θα προκύπτει από την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.