Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα κύρια πληροφοριακά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και για την προώθηση της συμμετοχικής άσκησης της ιδιότητας του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Είναι η υπηρεσία, που παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας (με φορέα υποδοχής την Περιφέρεια Θεσσαλίας) μαζί με τα υπόλοιπα 18 νέα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct», που επέλεξε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους την 1η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία σημαντική καθώς συνέπιπτε με το «2013: Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών».

Το 30ό Δ. Σχ. Βόλου αποτελεί μια από τις κύριες βάσεις της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe στη Θεσσαλία και συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δράσεων είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του EUROPE DIRECT στις 6 Απριλίου με επίσκεψη του κ. Χρυσόμαλλου Σωκράτη και παρουσίαση των προγραμμάτων του στη Γ’ τάξη του σχολείου. Η επιλογή του τμήματος δεν ήταν τυχαία , αφού από την αρχή του σχολικού έτους υλοποιούνται από τους συγκεκριμένους μαθητές μια σειρά δράσεων που αξιοποιούντο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος.