Αλλάζουν τα πάντα στα ελληνικά τελωνεία – Τέλος η γραφειοκρατία

Σήμερα θα κατατεθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι προσφορές για το διαγωνισμό που αφορά στο νέο Πληροφοριακό Συστήμα Τελωνείων (ICISnet), το οποίο θα φέρει επανάσταση στις τελωνειακές διαδικασίες.

Η αλλαγή του συστήματος ήταν επιβεβλημένη, καθώς η σημερινή δομή του είναι παλιά και γραφειοκρατική. Ενδεικτικά, η σημερινή αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων οδηγεί σε πολλαπλή αποθήκευση των ίδιων δεδομένων σε πολλά διαφορετικά σημεία και επιβαρύνει την παραγωγική λειτουργία, οδηγώντας σε κατασπατάληση πόρων καθώς ανταλλάσσονται σε ετήσια βάση πάνω από 37 εκατομμύρια μηνύματα!

Το νέο Πληροφοριακό Συστήμα Τελωνείων θα φέρει αλλαγές στα εξής μέτωπα:

Οι Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές θα μπορούν να επεξεργαστούν και να ανταλλάξουν δεδομένα με τις άλλες Εθνικές Διοικήσεις και τους συναλλασσόμενους με βάση τις προδιαγραφές των διευρωπαϊκών συστημάτων.
Θα πληροί τις εθνικές απαιτήσεις των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ενωσιακή αλλά από εθνική νομοθεσία.
Θα υλοποιεί όλες τις διεπαφές με κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε. με βάση τις ενωσιακές προδιαγραφές.
Θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διεπαφές με εθνικά πληροφοριακά συστήματα με βάση τις ενωσιακές και εθνικές προδιαγραφές.
Θα γίνει ανασχεδιασμός των εθνικών παραστατικών και των οριζόντιων λειτουργιών έτσι ώστε να είναι συμβατά με τις ενωσιακές προδιαγραφές και συμβατά με τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Θα αλλάξει ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων αλλά και την εξοικονόμηση πόρων με βάση τις τελευταίες δυνατότητες της τεχνολογίας.
Θα γίνει μετάπτωση των δεδομένων του παλιού πληροφοριακού συστήματος στη βάση δεδομένων του νέου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των τελωνειακών Υπηρεσιών.
Θα υπάρξει βελτίωση της διεπαφής χρήστη – συστήματος και της εμπειρίας χρήστη (user experience) εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες σύγχρονων τεχνολογιών.
Θα υπάρξει μοντελοποίηση των εθνικών διεργασιών χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία.
Ενδεικτικά τα προαναφερόμενα συστήματα θα επιτρέπουν:

Την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και διασαφήσεων – γνωστοποιήσεων, μέσω μηνύματος, από τους οικονομικούς φορείς προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Την ηλεκτρονική έκδοση των τελωνειακών αποφάσεων που προβλέπονται από τις ενωσιακές διατάξεις.
Την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω μηνυμάτων, μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας ή και άλλων κρατών μελών.
Την αυτοματοποιημένη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου επί των τελωνειακών παραστατικών βάσει πλήρως παραμετροποιήσιμων προφίλ κινδύνου με βάση τις τελευταίες δυνατότητες της τεχνολογίας.
Την εξαγωγή στοιχείων και αναφορών μέσω παραμετροποιημένων αναζητήσεων/ερευνών βάσει των στοιχείων που καταχωρίζονται από τους οικονομικούς φορείς ή τις τελωνειακές αρχές.
Την ηλεκτρονική καταχώριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ελέγχους που διενεργούνται επί των εμπορευμάτων που διασαφίζονται.
Τη διασύνδεση με άλλα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και συστήματα άλλων φορέων (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ., συστήματα της DG TAXUD, συστήματα κοινοτήτων λιμένων/αερολιμένων κλπ).

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.