Δ. Βόλου: Διαγωνισμός για Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο εν μέσω καλοκαιριού!

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 207.972,80 με ΦΠΑ!

Ακόμη δεν μπήκε καλά καλά το καλοκαίρι και ο Δήμος Βόλου προχωράει ανοιχτό διαγωνισμό για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 207.972,80 με ΦΠΑ!
Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, κριτήριο κατακύρωσης του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη συνολική ποσότητα της προμήθειας συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης και αποξήλωσης του Χριστουγεννιάτικου διακόσμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25-6-2024 και καταληκτική ημερομηνία η 1-7-2024, Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 3.354,40 €.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.