Έκπτωση πάνω από 55% στην επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων

Η Οικονομική ενέκρινε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

Με έκπτωση της τάξης του 55,43% αναλαμβάνει προσωρινός ανάδοχος του έργου «επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Ν. Ιωνίας», που μεταφράζεται σε συμβατικό ποσό 543.209 €. Το πρακτικό ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση που έγινε δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και πρώτος (προσωρινός) μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 55,43% και συμβατικό ποσό 543.209,31 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 673.579,54 € με ΦΠΑ.

Στην επιτροπή έγινε υποβολή του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου» διάρκειας δώδεκα μηνών ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.136 € με Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου», αναδεικνύεται ο Δημήτριος Κρατήρας ως προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού.

Η Οικονομική επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης: «Μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου Αργούς», όπου η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς τον Δήμο Βόλου να κατακυρωθεί η σύμβαση στην Κίζης Αρχιτέκτονες ΙΚΕ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ακόμη εγκρίθηκε η μελέτη και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων¨ για τα Σχολικά κτίρια έτους 2020 και για τα Δημοτικά κτίρια έτους 2020», προϋπολογισμού 15.852,41 € με Φ.Π.Α. 24%.

Τέλος, εγκρίθηκε και έγινε η προσωρινή παραλαβή του δευτέρου σταδίου της μελέτης «Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Βόλου», που ανέλαβε η εταιρία «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 42.570,64 € με Φ.Π.Α.