ΔΕΠΑ

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, που συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, στις 13.00, έρχονται προς έγκριση τα Δημοτικά τέλη του 2019.

Η επιτροπή θα λάβει απόφαση για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του τρόπου καταβολής τους, τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων, δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων, τελών διαφήμισης και δικαιώματος βοσκής για το έτος 2019.

Ακόμη, θα ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2019», ενώ θα αποφασιστεί η διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2019.

Η επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει το πρακτικό κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 € με Φ.Π.Α. και την αποσφράγιση προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες ».

Επίσης, θα εγκριθεί η μελέτη για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βόλου για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων (Τρόφιμα– Βασική Υλική Συνδρομή) για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/ Σποράδων του ΕΠ1 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000 € με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή θα λάβει απόφαση για την ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ και για προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και για την απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου, μεταφορικών μέσων καθώς και ανάθεση εργασιών υλοτόμησης δένδρων στο λόφο Γορίτσας λόγω υψηλής επικινδυνότητας.