Στη Διαύγεια η έγκριση του πρακτικού για την κατακύρωση της σύμβασης του Π. Μαγουλάς

Στη «Διαύγεια» δημοσιεύτηκε η έγκριση του πρακτικού για κατακύρωση της σύμβασης και της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου “Παντελής Μαγουλάς”» με προεκτιμώμενη Αμοιβή 329.000,00 € με ΦΠΑ.

Μετά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) αποφασίστηκε ομόφωνα:

1.Η έγκριση του από 8/7/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ «’’ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ”» ως προς τη νομιμότητά του.

  1. Η κατακύρωση της σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την

προμήθεια άνω των ορίων με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ «’’ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ’’» όπως αυτό προκύπτει από το από 8/7/2019 πρακτικό της, στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ Β. ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή, με οικονομική προσφορά Τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (328.872,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

[265.220,00€ + 63.652,80 (ΦΠΑ24%) = 328.872,80€]

  1. Η έγκριση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ «“ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ”»

Τα παραπάνω έχουν τη δική τους σημασία και συνιστούν ακόμη μία εξέλιξη στο όλο θέμα, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Πλέον χρειάζεται ν ξαναγίνει έλεγχος από τον επίτροπο και μόλις πει το ΟΚ, τότε θα κληθεί ο Βασίλης Βενέτης να δώσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και μετά θα πέσουν οι υπογραφές.