ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Tην απόφασή του για διεξαγωγή της κρίσιμης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 30 Οκτωβρίου επιβεβαίωσε το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie με νέα σημερινή ανακοίνωση. Η συνέλευση έρχεται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στο εσωτερικό, αλλά και της πτώχευσης της θυγατρικής στις ΗΠΑ και σε αυτήν θα τεθούν επί τάπητος όλα τα φλέγοντα θέματα για την εταιρεία που βρίσκεται σε αναζήτηση ελεγκτή και σε σκληρές διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της.

Τα θέματα της ημερησίως διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010.