Το κρατικό συμβούλιο της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα στείλει ομάδες επιθεωρητών για να ελέγξουν την εφαρμογή των πολιτικών του κατά της γραφειοκρατίας σε όλη τη χώρα.

Στα τέλη Απριλίου, οι επιθεωρητές θα κατευθυνθούν σε όλη τη χώρα για να ελέγξουν αν οι πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης – περιλαμβανομένων εκείνων που προωθούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον επιχειρηματικό τομέα και καθιστούν πιο αποτελεσματική την εποπτεία – εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ανέφερε το Κρατικό Συμβούλιο.

Η κίνηση αποτελεί μέρος ευρύτερης ώθησης από την κυβέρνηση για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερα επίπεδα.