Νέο πρόγραμμα από το Innovation Norway

Χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 21,5 εκ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network-Hellas, ενημερώνει για το χρηματοδοτικό εργαλείο Business Innovation Greece, που ξεκίνησε στο τέλος Μαρτίου και έχει ισχύ έως την 1η Οκτωβρίου 2019 και το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης βιομηχανίας, της θαλάσσιας οικονομίας, της ναυτιλίας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Σε ποιόν απευθύνεται και τι παρέχει;
Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που λειτουργούν τουλάχιστον δύο χρόνια και άνω, με έδρα την Ελλάδα και παρέχει χρηματοδοτήσεις (μη-επιστρέψιμες) που θα στηρίξουν την ανάπτυξή τους .
Ππαρέχει πρόσβαση σε εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ για την εξασφάλιση τραπεζικής συγχρηματοδότησης της επιχείρησης. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με ταυτόχρονη πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ η διαδικασία της συμπλήρωσης της σχετικης αίτησης δεν συναντά γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ο υπεύθυνος φορέας του προγράμματος
To innovation Norway, είναι κρατική επιχείρηση που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα θα λειτουργεί απευθείας, χωρίς άλλη διαμεσολάβηση. Το Innovation Norway συνεργάζεται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), κρατική επιχείρηση που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
21,5 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 21.500.000 ευρώ και θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνέργειες.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση από 50.000 μέχρι και 1.500.000 ευρώ ανά project. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να από 200.000, μέχρι και 1.500.000 ευρώ. Ανάλογα με τον τύπο και τον τόπο του project, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ως χρηματοδότηση περίπου το 50% του συνολικού κόστους του project. Παράλληλα με την αίτηση χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τραπεζικό δάνειο για τη συγχρηματοδότηση ολόκληρου του project.
Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας, στην εφαρμογή λύσεων αειφορίας και στη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος της υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων για προϊόντα και υπηρεσίες.

Τομείς Ενδιαφέροντος
Οι τομείς ενδιαφέροντος του προγράμματος είναι :
1) Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία με μείωση και επαναχρησιμοποίηση που αντιστοιχεί στο 40% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Αφορά στην βελτίωση της περιβαλλοντολογικής απόδοσης των επιχειρήσεων., στην ανάπτυξη και εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας, διαδικασιών και λύσεων και στην εμπορευματοποίηση νέων, ή φιλικότερων προς το περιβάλλον, προϊόντων και υπηρεσιών.
2)η Γαλάζια Ανάπτυξη – ανάπτυξη αειφορίας στους τομείς της Ναυτιλίας και της Θαλάσσιας οικονομίας, αντιστοιχεί στο 40% του προϋπολογισμού. Αφορά στη χρήση πόρων προερχομένων από τη θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες ή τα νησιά, για την επέκταση των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη προϊόντων γαλάζιας βιοτεχνολογίας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την προμήθεια νερού στα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, στον εκσυγχρονισμό πλοίων, οικολογική ναυτιλιακή τεχνολογία και επισκευή πλοίων, στις νέες λύσεις για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανση, στην εφαρμογή λύσεων ασφαλείας στους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας και στην επέκταση του τουρισμού μικρής κλίμακας.
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT) αντιστοιχεί στο 20% του προϋπολογισμού και αφορά στην ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη βιομηχανική παραγωγή και τη γενικότερη ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας.
Για τα σχέδια που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, οι νδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται: https://eeagrants.org/project-portal/2009-2014?action=search&order-by=CountryTitle&order-dir=ASC&number-per-page=10&exportsearch=&type=3&priority-sector%5B%5D=PS8&free-text=&project-number= και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος στο τηλ. 24210 29407-8 (κ. Στέλλα Βαϊνά).