Διαγωνισμός για έργα πυροπροστασίας από τον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με προϋπολογισμό 200.000 € (με ΦΠΑ 24%).
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 156.635,56€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά, Γ.Ε.+Ο.Ε. απολογιστικών). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούνιος 2024).
Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.225,81€ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.